مقاله XML محاسبه ابتدا به ساکن انحنای بری و رسانایی ذاتی غیر عادی هال در مواد فرومغناطیس با استفاده از توابع وانیر بیشینه جایگزیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: XML محاسبه ابتدا به ساکن انحنای بری و رسانایی ذاتی غیر عادی هال در مواد فرومغناطیس با استفاده از توابع وانیر بیشینه جایگزیده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع وانیر بیشینه جایگزیده
مقاله آهن
مقاله کبالت
مقاله آلیاژ آهن وکبالت
مقاله انحنای بری
مقاله رسانایی ذاتی غیرعادی هال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبلی هدی السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فر سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده هادی
جناب آقای / سرکار خانم: تربتیان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از محاسبات کوانتومی مبتنی بر نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل، خواص الکترونی انبوهه آهن و کبالت و همچنین آلیاژ آهن و کبالت محاسبه شد و سپس با اعمال نظریه توابع وانیر و فاز بری، رسانایی ذاتی غیر عادی هال در این ساختارها استخراج گردید. مشاهده شد که شکافتگی های نواری ناشی از برهم کنش اسپین مدار در تراز فرمی، سهم اصلی را در انحنای بری داراست. نتایج به دست آمده توافق قابل قبولی با اندازه گیری های تجربی اخیر نشان می دهد و بنابراین پیش بینی می شود عمده رسانش در حالت انبوهه، رسانش ذاتی است.