سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مهدی حوائجی – رییس بخش مونتاژ واگن سازی تهران
محمد صادق برادران – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی ، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از حوزه های رو به رشد در کشور که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد حمل و نقل ریلی است . تغییر الزامات توسعه در دنیا از یک طرف و ضعف کشورمان از حمل و نقل ریلی از طرف دیگر ، لزوم حرکت به سمت نوآوری در این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد. چرا که از نظر بسیاری از اندیشمندان توسعه ، نوآوری در صنایع مختلف از جمله صنعت حمل و نقل ریلی کلید توسعه بلند مدت کشورهاست. با این حال برای نوآوری موثر و موفق می باید به دنیال ابزارهای کارا و مطمئن بود و به شانس و نبوغ صرف اتکا نکرد. تا به امروز ابزارهای متعددی جهت این امر معرفی شده اند. این مقاله به معرفی تریز یا همان نوآوری نظام یافته به عنوان بهترین و کاملترین ابزار نوآوری می پردازد. تریز می تواند با استفاده از مجموعه ابزارها ف روش حا مساله ، اصول و فلسفه خود نقش زیادی در تحول حمل و مقل ریلی کشور بازی کند.