سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

A BARZANOUNI –
B HONARY –

چکیده:

Let X beacompactmetricspaceand f : X Xbeacontinuousmap.Weprovethatif f hasasymptoticaverageshadowingpropertyandtheminimalpointsof f aredensein X,thenf isweaklymixingandtotallystronglyergodic.Asacorollaryweobtainthatif f isdistal,then f doesnothavetheasymptoticaverage-shadowingproperty