درگاه پرداخت الکترونیکی با همکاری زرین پال

[ورود به درگاه پرداخت]

شماره کارت مستقیم

۵۰۵۸-۰۱۱۳-۰۱۳۴-۶۲۱۶ بانک کوثر ابراهیمی