سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام محمودی – گروه مپنا واحد HSE
ایرج محمدفام – دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

کیفیت و اثربخشی سیستم های مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE عامل حیاتی درتحقق اهداف آنها است باتوجه به نتایج و تحقق اهداف بهبود مستمر کیفیت خدماتو محصولاتی که سیستم ارایه می کند تامین رضایت مشتریان داخلی وخارجی و انجام هدفمند امور توجه به عملکرد سیستم و ارزیابی آنرا الزامی می سازد مطالعه حاضر درپاسخ به نیاز روزافزون گروه مپنا برای به کارگیری شیوه ای علمی به منظور ارزیابی پیمانکاران خود از دیدگاه HSE و نیاز به آگاهی از کارایی و اثربخشی سیستم ها و نیاز سازمان درآگاهی از جایگاه پیمانکاران خوددرحوزه HSE و نیز ایجادزمینه یادگیری از پیمانکاری برتر درحوزه HSE برای سایر پیمانکاران توسعه یافته است با بررسی مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد سیستمها ابزاری طراحی و با به کارگیری درسه سازمان منتخب مورد تست و تصدیق قرارگرفت.