سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
افروز وثوق پور – استادیار دانشگاه آزاد فسا
فرهاد مهاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظوربررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز IWM درکنجد آزمایشی درسال ۸۸و۸۹ طی دوسال متوالی به صورت کرتهای خرده شده دراستان خوزستان ودرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید فاکتوراصلی کنترل مکانیکی و فاکتورفرعی مصرف علفکش ها برای علفهای هرز بود نتایج آزمایش نشان داد که با کنترل مکانیکی و مصرف علف کش تعدادعلفهای هرز درمترمربع کاهش یافت درنتیجه شاخص سطح برگ کنجد مجموع ماده خشک شامل برگ و ساقه درهربوته تاثیر گذاشت ارتفاع ا ولین کپسول دربوته وزن هزاردانه و عملکرددانه با عمال تیمارها اختلاف معنی داری نشان دادند درنهایت مشخص شد که تیمار ترفلان ×دوباروجین درطی سال اول با تیمارپندی متالین و دوبارجین درسال دوم بیشترین عملکرد دانه درواحد سطح گردید درمیان تیمارهای مختلف تیمار نابواس – دوباروجین درسال اول و تیمار فوکوس – دوبار وجین درسال دوم بالاترین درصد روغن را حاصل نمود.