سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهروی – کارشناس ارشد مهندسی برق – قدرت، مدیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بررسی کاربردهای مختلف سیست مهای اطلاعات جغرافیایی در صنعت برق و گاز م یباشد. پیاده سازیسیستم های اطلاعات جغرافیایی در سازمان های دولتی دارای هزینه زیادی است و حدود ۸۰ % این هزینه ها صرف جمع آوری و آماده سازی داده ها برای سیستم میشود و بعد از پیاد هسازی سیستم مسئله نگهداری و به روز رسانی سیستم و هزینه های لازم برای آن مطرح م یباشد. این هزینه های زیاد، در صورتی برای ارگا نهای دولتی توجیه دارد که یا برای آ نها جنبه اقتصادی داشته باشد یا از لحاظ استراتژیک این هزینه ها توجیه پذیر گردد. با توجه به اینکه شرکت برق و گاز دارای حجم زیادی اطلاعات مکانی و توصیفی می باشد و فاکتور سرعت نیز، در امداد رسانی به این اضافه م یشود لذا استفاده از GIS توجیه پیدا میکند در ادامه به برخی داده های شرکت برق وگاز اشاره شده و قابلیت های آن نیز بررسی شده است. مدیریت و برنام هریزی مفاهیمی مکمل و همراه یکدیگرند و اذهان اغلب اندیشمندان هر روزه با آن درگیر است. مدیریت دارای هدف یا اهداف معینی است که در بستر عملکردی خود تعریف شده است. مدیریت برق ب هدنبال ساماندهی مصرف، کنترل آلودگی و حفظ و نگهداری سرمای ههای ملی است. مدیریت برق دارای درجات تصمیم گیری کلان و خرد بوده و از تبیین برنامه های عملکردی تا نظارت بر امور اجرائی و کنترل کیفی و آماری متغیر است. احتمال ناچیزی وجود دارد که مدیریت بدون برنامه ریزی و بر حسب شانس و اتفاق موفق بوده و آن توفیق ادامه داشته باشد. برنامه ریزی هم دارای ابعاد کمی وکیفی و هم افقهای زمانی متفاوتی است. برنامه ریزی در برق اجازه خواهد داد تا علاوه بر مشخص شدن خط مشی کلی توسعه سامانه برق کشور، اطلاعات لازم برای توسعه صنایع و از همه مهم تر جهت دهی به تحقیقات و توسعه در این زمینه فراهم گردد. برنامه ریزی با تعریف جمع آوری و تجزیه وتحلیل مستمر اطلاعات و داد های مربوط به منابع و مصارف برق و ارائه راه حل های مختلف ایجاد یک سیستم برق بهینه امروزه جز, ضرورت های برنامه ریزی اقتصادی است. دیدگاه های متنوعی هم یک برنامه ریزی را می تواند جهت داده و موفقیت آن را تضمین کند