سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین – استاد یار گروه بیابان زدائی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استاد یار دانشگاه سمنان

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعلات ملانی بوده که قابلیت جمع آوری و ذخیره، تجزیه و تحلی اطلاعات جغرافیایی را دارد. کاربرد های GIS در زمینه های زمین شناسی، مطالعات زیست محیطی ، منابع آب و آبخیز داری و کشاورزی کاربرد فراوانی دارد. تحقیق حاضر به منظور استفاده GIS برای مطالعه آب کشاورزی، کیفیت خاک و منابع آب زیر زمینی است. بهمنظور تعیین شدت بیابان زدائی یک منطقه و آب زیر زرمینی یک منطقه با استفاده از مدل ایرانی MDPA و نرم افلزار GIS بدین گونه عمل می گردد که با وزن دهی به لایه های اطلاعاتی ارزش هر لایه را در شاخص مورد نظر دخالتداده می شود و تاثیر آن را در بیابان زدائی و تعیین آب زیر زمینی بررسی می شود. در این تحقیق، نمونه برداری خاک در فواص یک کیلومتر از یکدیگر به کمک دستگاه GPS از عمق ۰-۳۰ سا نتیمتر انجام و مقادیر – Ec ، pH آن ها اندازهگیری شده سپس با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انترپولاسیون مابین نقاط نمونه برداری شده اقدام به تههیه نقشه تغییرات شوری و Ph خاک اراضی زراعی در محیط GIS گردید