سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیما مرزبان شیرخوارکلائی –
احسان مرزبان شیرخوارکلائی –
ایمان مرزبان شیرخوارکلائی –

چکیده:

به عنوان علم و فن مدیریت اطلاعات مکان مرجع ، قادر است ابزار های مناسب ، )GIS( سیستم اطلاعات جغرافیاییجهت رفع مشکلات و پیچیدگی های مربوط به مسائل مکانی را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد. شهرداریاصفهان در سال ۴۷۳۱ تهیه نقشه های پایه شهری راپایه گذاری نمود. در همان سال عکس برداری هوایی با کمکسازمان نقشه برداری برنامه ریزی شد .درسال ۴۷۳۱ و با گرفتن کارشناس ، عکسبرداری هوایی و عملیات مثلث بندیشهرداری آغاز شد. شهرداری تهران در سال ۴۷۳۱ مرکز GIS توسط سازمان نقشه برداری انجام و فعالیت رسمیدر بسیاری از شهر های GIS تهران همراه با افتتاح GIS اطلاعات جغرافیایی شهر تهران را تاسیس کرد راه اندازیدر زمینه منابع آب و انرژی، مدلسازی، برخورد با سوانح مانند زلزله ، مطالعات GIS بزرگ جهان صورت گرفت. کاربردحیات در فضا ، استفاده بهینه از امکانات و استعداد طبیعی و حل کمبود غذا در دنیا،در خدمت پیش برد عوامل زیستمحیطی،در عرصه محیط زیست و جهانگردی ، در خدمت آموزش و پرورش ،مکان یابی فضایی ایستگاههای آتشمسیرهای جمع آوری زباله می باشد. برنامه ریزی در حوزه ،GIS نشانی، توسعه و عمران روستایی،کاربرد تجارینیز GIS مدیریت شهری با توجه به نیازهای شهری و شهروندی، نیازمند مدیریت هوشمند است. بدون شک رویکرد بهبه مدیران شهری این توان را GIS در آینده مدیریت شهری را با تحولات ژرف و بنیادین روبرو خواهد کرد استفاده ازمی دهد که تنها با یک نرم افزار ساده به زیر سطح خیابان ها رفته یا بر فراز آنها به پرواز در آیند و چشم اندازی از انواعخیابانها ، خاکریزها ،میکرو اقلیم ها ی نواحی مختلف شهر ، عبور و مرور)ترافیک( و الگوهای فضایی آن و بسیاری موارددیگر حتی نحوه فعالیت های گروه های خاص را در یک مجموعه مشاهده کنند. سامانه اطلاعات جغرافیایی در ایراندانشی نو به شمار می آید و با وجود چندین دانشگاهی که فنون وابسته به این دانش را تدریس می کنند هنوز کاربردآن در کشور ما چندان گسترش نیافته است رشد روز افزون شهرنشینی و نیز افزایش چشمگیر فعالیت ها در زمینهآمایش محیط . مارا وادار می کند با این دانش آشنا شویم و بیشتر در آن سرمایه گذاری کنیم.