سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی بهنام پور – کارشناس ارشد اقتصاد. شرکت توانیر تهران
مهرداد حسنوند – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان
فرشیده حسنوندجمشیدی – دکتری شیمی معدنی
کامران بابابیگ – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

گزارش حاضر به برآورد کشش گاز CO2 تولید شده نسبت به تولید ناخالص داخلی و مصرف حامل های انرژی، به تفکیک در هر یک از قاره ها، کشورهای عضو اپک و کشورهای OECD پرداخته است. محدوده زمانی گزارش بمدت ۱۸ سال است که روش برآورد بر اساس روش داده های تابلویی( Panel Data ) است.با توجه به بررسی های بعمل آمده و تخمین مدل های رگرسیونی ( پانل دیتا) برای تمامی قاره ها کشش تغییرات گاز CO2 نسبت به مصرف حامل های انرژی مورد تائید قرار گرفته است در حالیکه برای اکثریت کشورها در قاره های مختلف کشش تغییرات گاز CO2 نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی مطابق آزمون های آماری مورد تائید قرار نگرفته است.