سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

Parastoo Pourashouri – M.Sc. student of Fishery. Gorgan University of Agricultural Sciences& Natural Resource
Bahare Shabanpour, – Prof. Assistance. Gorgan University of Agricultural Sciences& Natural Resource
Javad Daghigh Rohi – M.Sc. of Fishery. Inland Waters Aquaculture Institute, Bandar Anzali
Ali Shabani, – Prof. Assistance. Gorgan University of Agricultural Sciences& Natural Resource

چکیده:

تاثیر اسید آسکوربیک و اسید سیتریک (AA,CA بر جلوگیری از رانسیدیتی در فیله های منجمد اسبله Silurus glanis) مطالعه شد. به این منظور فیله ها در محلولهای ۰/۵%AA,CA غوطه ور شدند. میزان رانسیدیتی توسط شاخصهای بیوشیمیایی (اسیدهای چرب آزاد، پراکسید و محصولات ثانویه اکسیداسیون چربی )اندازه گیری شد و با آنالیز حسی (ظاهر ، بو و استحکام )و آنالیزهای کلیpH) میزان رطوبت تحت فشار و آهن هم ) تکمیل شد. مقایسه نمونه های شاهد با نمونه های تیمار شده با AA,CA تشکیل کمتر ترکیبات اولیه و ثانویه اکسیداسیون چربی p< 0/05را نشان داد که با مدت ماندگاری بیشتر p<0/-5 ناشی از بوی کمتر رانسیدیتی همراه بود. علاوه بر این ، مقادیر بیشتر رطوبت تحت فشار در ماه ششم و مقدار کمتر آهن هم در ماههای ۳و ۶ نشاندهنده گسترش رانسیدیتی در نمونه های شاهد بود