مقاله cost Benefit از منظر مهندسی بهداشت حرفه ای در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع ها توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۵۷ تا ۴۶۳ منتشر شده است.
نام: cost Benefit از منظر مهندسی بهداشت حرفه ای در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع ها توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپیدمیولوژی عفونت HTLV-1 در اهداکنندگان خون سبزوار در سال های ۸۷-۱۳۸۶

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت شعار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آبادی احمداله
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محودی باغخیراتی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف :Cost Benefit یا معادلات سود هزینه در عصر حاضر به عنوان یکی از مهم ترین شاخص ها در افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) و رسیدن به یک توسعه پایدار مد نظر متخصصین علوم مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد ، لذاعدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع ها توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم به عنوان یکی از شاخص های فراموش شده در بحث توسعه پایدار و تاثیر آن بر سلامت جامعه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی بوده و جامعه آماری بر اساس اعلام پلیس راهور شهرستان سبزوار ۵۵۰۰۰ خودرو می باشد که تعداد ۳۸۰ نفر نمونه مورد نیاز به روش سیستماتیک طی مدت شش ماه و در ساعات ۱۷ الی ۲۰ شب در زمستان ۹۰ و بهار سال ۱۳۹۱ که پیک تردد را شاهد هستیم، با همکاری پرسنل راهور رانندگان دارای ارتکاب تخلف در عدم گردش به راست در دو تقاطع اصلی جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزارSPSS  ورژن ۱۶٫۵ مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون کولموگروف–اسمیرونوف نرمال و مجذور کای قرار گرفت.
یافته ها: بین نوع شغل و نگرش با
p=0.013 و نگرش و سابقه کار باP=0.03   و نگرش و محل سکونت با p=0.011 ارتباط معناداری مشاهده شده است و بین نگرش و سن p=0.149 و نگرش و وضعیت تحصیلی با p=0.118 ارتباط معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود ندارد و زمان از دست رفته در طول یک سال تنها در یک تقاطع با سه محور ورودی و خروجی به عدد ۱۱۲۳۲۶۰ ساعت زمان از دست رفته در سال می رسیم، حال اگر در هر شهر کشور تنها ۴ تقاطع با شرایط مطروحه در تحقیق را در نظر بگیریم و کشور را دارای ۳۴۰ شهر بزرگ از ۱۲۰۰ شهر کوچک و بزرگ کشور در نظر بگیریم زمانی برابر ۱۵۲۷۶۳۳۶۰۰ ساعت در سال از دست می رود و در بخش هزینه از دست رفته به علت هدررفتن سوخت در زمان انتظار ماندن خودرو ها به منظور باز شدن لاین گردش به راست در تقاطع به ازای بنزین با قیمت ۷۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۲۶۵۳۴۴۰۰ ریال می رسیم یعنی سرمایه ای معادل ۱۲۳میلیون تومان تنها در یک تقاطع شهر سبزوار در سال از دست می رود. حال اگر در هر شهر کشور تنها ۴ تقاطع با شرایط مطروحه در تحقیق را در نظر بگیریم و کشور را دارای ۳۴۰ شهر در نظر بگیریم مبلغی برابر با ۱۶میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان از سرمایه ملی کشور یعنی بنزین دود شده و به هوا می رود و با یک محاسبه ساده سرانگشتی می بینید که با این سرمایه چه پروژه هایی را در راستای توسعه پایدار کشور می توان عملیاتی نمود.
نتیجه گیری: اقدام فوری در جهت اصلاح هندسی تقاطع ها به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و تحمیل هزینه بر اقشار مختلف جامعه و همچنین کاهش زمان دست رفته به علت اصلاح رفتارهای ناهنجار ترافیکی و به دنبال آن افرایش تولید ناخالص ملی GNP (Gross National Product) و در نتیجه تسریع در فراهم نمودن بسترهای توسعه پایدار در کشور.