در این پست دانشگاهی را معرفی می کنیم هر نام کاربری و پسورد را وارد کنیم می توانیم دیتابیس های آنرا مشاهده نمائیم.

قبلا در وب سایت اکانت دانشگاهی را قرار دادیم که هر عددی از ۱ تا ۹۹۹۹۹ به جای نام کاربری و پسورد میزدیم وارد دیتابیس دانشگاه میشد،که مشخصات این دانشگاه به شرح زیر بود:

Mid-America Christian University

ورود

خروج

username:123456 password:123456—-username:1 password:1—–username:2 password:2

Similarly to the end>>>>>>>>>>>> 1 up to 99999

 

امروز برای شما دانشگاهی را معرفی می کنیم که هر چه وارد کنیم میتوانیم دیتابیس را ببینیم،این دانشگاه از دیتابیس قوی تری نسبت به دانشگاه قبلی برخوردار می باشد.

بعضی دیتابیس های تحت پوشش این دانشگاه در زیر بیان شده است:

JSTOR,SAGE Publications,Wiley Online,Taylor and Francis Online,tandfebooks,Natural Standard,Nursing Reference Center,SciVerse Hub,SciVerse ScienceDirect,SciVerse Scopus,,Columbia Earthscape,Computer Society Digital Library,CRCnetBASE,CSA

برای مشاهده سایت های تحت پوشش به ادامه مطلب بروید . 

 

 Database Menu

EBL
۳۶۰ Search
Aqua Browser
Aqua Browser (Staging)
ACLS History E-Book Project
ABC Clio Databases and Ebooks
ABC Clio US at War
Academic Video Online
Alexander Street Uniplayer
Alexander Street Press: Rehabilitation Therapy in Video
Alexander Street Press: Silent Film Online
Alexander Street Press: Sports Medicine and Exercise Science in Video
Alexander Street Press: New World Cinema: Independent Features and Shorts, 1990
Alexander Street Press: Video Journal of Counseling and Therapy
American History in Video
American Tongues PHIL200 Course Video
APUS Catalog
Book24x7.com
R.R Bowker – Books in Print
APUS Campus Guides
CIAO
New! Career Library (Vault)
Chicago Manual of Style
Columbia Earthscape
Computer Society Digital Library
CRCnetBASE
CSA Illumina
Disaster Medicine & Public Health Preparedness journal database
EBooks
EBSCOhost
SciVerse Hub
SciVerse ScienceDirect
SciVerse Scopus
Footnote
Faulkner Advisory on Computers & Communications
Gale/Infotrac/PowerSearch Databases
Gale
Gale InfoTrac
Granger’s Poetry
Green Info Online
GreenWood
Historical Statistics of the United States
History Cooperative
IBISWorld
ijmed
Infomaworld
Jane’s Online Service
JSTOR
Library Guides
LexisNexis
Loislaw
Media
My iLibrary
Natural Standard
NetLibrary
Nursing Reference Center
Philosophy Documentation Center Collection (Philosophy Online and Poiesis)
eJournal Emergency Management
Poiesis
Praeger’s National Security
Protection of Assets (POA Manual)
ProQuest
ProQuest 1
ProQuest 2
PsycARTICLES
Psycnet
RefWorks
Safari Tech Books Online
SAGE Publications
Security Journals
Security Management Practices databases
Serial Solutions
Sports Business Research Network
Sports Litigation Alert
Taylor and Francis Online
tandfebooks
TRAC Terrorism Research & Analysis Consortium
Wiley Online
worldatwar2 – ABC Clio US at War
eTailer DPSL
Taylor and Francis Online
Taylor and Francis via DOI