eric

پوشش موضوعی: آموزش فنی حرفه ای، آموزش ابتدایی و پیش دبستانی، آموزش سالمندان، مدیریت آموزشی، آموزش کودکان معلول و استثنایی، آموزش عالی، آموزش معلمان، اطلاعات و فن آوری، مطالعات اجتماعی، مشاوره .

تعداد رکورد: بیش از یک میلیون و سیصدهزار رکورد

پوشش زمانی: ۱۹۶۶ ـ

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده

منابع اطلاعاتی: گزارش های پژوهشی، طرح های پژوهشی، تک نگاشت ها، منابع آموزشی، دستنامه ها، کتاب شناسی ها، پایا ن نامه ها، مقالات مجلات، سخنرانی های چاپ شده، راهنماهای درسی و قوانین و مقررات را شامل می شود. این پایگاه دارای اصطلاحنامه است .

معادل چاپی:

Current Index to Journal in Education

Resources in Education

تهیه کننده: مرکز منابع اطلاعات آموزش و پرورش آمریکا

eric1

برای ورود به پایگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.eric.ed.gov

برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه که به دو بخش راهنماهای فارسی و انگلیسی تقسیم شده اند، بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

::::::  دانلود راهنمای این پایگاه ::::::