اشاره:
در واقع هدف مقدمه مقاله طرح ایده اصلی مقاله است. در مقدمه باید به ترتیب بگوییم که موضوع مقاله چیست”
نوشتن مقدمه مقاله

چگونه برای مقاله آی اس آی خود مقدمه بنویسیم

تصور کنید می خواهید برای یکی از صاحبنظران رشته تخصصی تان در چند جمله کوتاه به شکلی مقاله خود را توصیف کنید که او قانع شود که مقاله شما ارزشمند است. این چند جمله محتوای اصلی مقدمه مقاله را تشکیل می دهند.

 

هدف از مقدمه مقاله

در واقع هدف مقدمه مقاله طرح ایده اصلی مقاله است. در مقدمه باید به ترتیب بگوییم که موضوع مقاله چیست، بیان چرا این موضوع مهم است، برای رفع چه نیاز مشخصی(مشارکت نظری یا عملی) این مقاله نوشته شده است، و نهایتا باید ساختار مقاله را کنیم که خواننده بداند که به ترتیب چه مطالبی را در بخشهای بعدی خواهد دید.

 

مقدمه مقاله اولین بخش بعد از چکیده از مقاله است

مقدمه مقاله اولین بخش بعد از چکیده از مقاله است که خوانده می شود. به همین خاطر ، باید به اندازه کافی برای خواننده جذاب باشد تا نظر مثبتی در خصوص کل مقاله پیدا کند. به ویژه پاراگراف اول مقاله باید خیلی با دقت نوشته شود تا هم به به خوبی ایده اصلی مقاله را شرح دهد و هم اینکه بیش از حد به حاشیه نپردازد

 

تا حد امکان بهتر است که مقدمه مقاله کوتاه باشد و مطالب جزئی و تفصیلی را به بخشهای بعدی مقاله منتقل کنیم. بهتر است که در مقدمه به صورت دقیق و شفاف بیان کنیم که هدف از مقاله چیست و تا چه حدی دست آوردهای کلیدی مقاله رامعرفی کنیم تا خواننده بتواند تصمیم بگیرد که آیا ادامه مقاله را نیاز هست بخواتد یا نه.

 

مثالی برای نوشتن مقدمه مقاله

به عنوان مثال فرض کنید که مقاله ما در زمینه مدیریت است و می خواهد نشان دهد چنانچه مدیران همزمان از تشویق های مالی مثل افزایش حقوق،پاداش و تسهیلات خرید و تشویق های غیرمالی (مانند ارتقای شغلی،افزایش میزان مرخصی و …) استفاده کنند ،نسبت به حالتی که فقط از مشوق های مالی استفاده می کنند، در کوتاه مدت تاثیر بیشتری بر انگیزش پرسنل دارد، اما در بلند مدت تاثیرش کمتر خواهد بود.

 

پاراگراف اول مقدمه

در پاراگراف اول مقدمه مطرح می کنیم که چرا ضروری هست که مدیران تاثیر تشویقهای مالی و غیر مالی را بدانند. در پاراگراف دوم می گوییم که چه خلایی در یافته های قبلی هست که نیاز به نوشتن این مقاله رو ایجاد کرده. مثلا می گوییم که مطالعات قبلی تاثیرات مجزای مشوقهای مالی و غیرمالی را بررسی کرده اند،ولی تاثیر همزمان هر دو را بررسی نکرده اند. حالا در پاراگراف سوم می گوییم هدف مقاله ما این است که نشان دهد که وقتی مشوقهای مالی و غیر مالی به صورت همزمان به کار گرفته می شوند،تاثیرشان با حالتی که فقط یکی(مشوقهای مالی)به کار گرفته می شود فرق می کند.

 

 

در نوشتن مقدمه مقاله باید از چندین کار اجتناب کنیم

اشتباه اول

نخست اینکه مقدمه جای درد دل کردن نیست. به این معنی که باید یک راست برویم سر اصل مطلب و حاشیه نرویم. مثلا اگر قرار است مقاله ما در مورد بررسی تاثیر سطح سواد افراد جامعه برمیزان مشارکت آنها در فعالیت های فوق برنامه فرهنگ سراهاست، نیازی نیست که از مباحث خیلی کلی مثل جهانی شدن ،چالش های جامعه جهانی ،رنج های بشر در طول تاریخ شروع کنیم. بهتر است که یک راست برویم سراغ اصل بحث و بگوییم که بحث ما در مورد مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی ست.

اشتباه دوم

اشتباه دیگر در مقدمه این است که مسایل بدیهی و پایه ای را بیش از حد توضیح بدهیم. باید توجه کنیم که مخاطب اصلی مقالات علمی ،متخصصین حوزه تحقیقاتی ما هستند . فقط مواردی را بیان کنیم که به طرح موضوع و نشان دادن ضرورت آن و اهمیت مقاله کمک می کند.

منبع :  http://www.moshavereisi.com/artcelsin.html?code=37