سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

قاب های مقاوم خمشی فولادی یکی از رای جترین سیستم های سازه ای متداول در ساختمان های کوتاه، متوسط و بلند مرتبه می باشد که موردتوجه مهندسین طراح در نواحی پرخطر زلزله قرار گرفته است. علت این امر نیز بیشتر شکل پذیری ذاتیمصالح فولادی و نیز تاثیر آن درشکل پذیری کلی سازه می باشد. طراحی سنتی اتصال تیر – ستون بر پایه نظریه خمش ساده تیر استوار می باشد که در آن فرض بر این است که لنگر تیر توسط جفت نیرویی در با لهای آن به ستون منتقل می گردد و برش از طریق جان تیر. اما، تحقیقات و مطالعات اخیر نشان م یدهد؛ فرضیه فوق واقع گرایانه نیست در حالت اتصال تیرI بهستونIهر دو جان در یک صفحه قرار می گیرند. در صورتی که، در اتصال تیرIبه ستون با مقطع مرکب ازI این صفحات نسبت به هم فاصله دارند. بنابراین، تفاوت های رفتاری روشنی بین این دو نوع اتصال وجود دارد. استفاده از صفحه های پیوستگی جان در داخل مقطع ستون های قوطی شکل در سا لهای اخیر مورد توجه برخی از محققان گرفته شده است و۳]. استفاده از صفح ههای پیوستگی جان و بال تیر در , طرح های مختلفی برای دستیابی به اتصالی ایده آل تهیه گردیده است [ ۲ داخل ستون های جعب های فرآیندی پرهزینه محسوب می گردد. بنابراین، استفاده از سخت کننده های بیرونی به منظور تأمین مسیر ۷] رفتار اتصال های تیر – روان برای انتقال بار از تیر به ستون توسط محققان زیادی توصیه شده است. شانموگام و همکاران [ ۴ به ستو نهای جعبه ای تقویت شده با انواع سخ تکننده های مختلف بیرونی را مطالعه کرده اند