فرایندهای طرح ریزی

طرح ها تحت فرایندهای متفاوت وابسته به طرحی مشخص پیشنهاد شده اند. فرایندهای طرح ریزی عبارتند از:

–    طرح ریزی مبارزاتی : فرماندهان ، راهبردهای ملی و صحنه نبرد را به مفاهیم عملیاتی و راهبردی در سرتاسر طرح های مبارزاتی صحنه نبرد ترجمه می کنند. طرح مبارزاتی ، گستره راهبردی فرماندهان از آرایش عملیات های مرتبط را به تصویر می کشد تا به اهداف راهبردی صحنه نبرد برسند. طرح ریزی مبارزاتی ، هر دو فرایند طرح ریزی عمدی و اقدام بحرانی را دربر می گیرد. اگر گستره عملیات های فکرشده به این طرح ریزی نیاز داشته باشد، طرح ریزی مبارزاتی همراه با و یا در طی طرح ریزی عمدی شروع شده و سپس در طول طرح ریزی اقدام بحرانی ادامه می یابد.

درنتیجه ، هر دو فرایند طرح ریزی به صورت یکپارچه درمی آیند.

–    طرح ریزی عمدی : به منظور وابستگی احتمالی مبتنی بر بهترین اطلاعات دردسترس ، طرح قابلیت های راهبردی مشترک (JSCP)، طرح ریزی مبارزاتی را با استفاده از نیروها و منابع تخصیص یافته برای طرح ریزی عمدی آماده می کند. این طرح ریزی به شدت مبتنی بر فرضیاتی راجع به مواد مصرفی نظامی و سیاسی است که در زمان پیاده سازی طرح وجود خواهند داشت .

طرح ریزی عمدی ، اصولا در زمان صلح انجام می شود و وظیفه توسعه طرح های عملیات مشترک را براساس وابستگی های تعیین شده در اسناد طرح ریزی راهبردی برعهده دارد.

–    طرح ریزی اقدام بحرانی (CAP): مبتنی بر حوادث جاری بوده و در اضطرارها و موقعیت های حساس زمانی ، با استفاده از نیروها و منابع تخصیص یافته و الحاقی انجام می شود. طرح ریزان اقدام بحرانی ، طرحشان را براساس مواد مصرفی حقیقی که در زمان طرح ریزی موجود هستند، ایجاد می کنند. آنها طرزکارهای CAP