به دلیل خرابی سیستم برق دسترسی به اینترنت از طریق یارانههای شخصی امکان نداشت. در این وضعیت تلفنهای مبتنی بر وب (Web-enabeled) و گوشیهای هوشمند اصلیترین دستگاهها برای دسترسی به رسانهها بودند. ( Kaigo, 2012, (p. 19 در طول زلزله بزرگ شرق ژاپن رسانه های سنتی مثل تلویزیون و روزنامهها و وبسایتها نتوانستند اطلاعات مهم و مورد نیاز مردم را در مناطق ویرانشده تهیه کنند.

این رسانهها در حد بسیار بالایی غیر مؤثر بودند و خدمات رسانهای به مردم شهر تسوکوبا در همان روزهای اول بحران و دادن اطلاعات حیاتی و ضروری به مردم از طریق اکانت توییتر سیستم اطلاعرسانی شهر تسوکوبا (@tsukubais) انجام میشد. در این زلزله بزرگ توییتر نقش مهم و بزرگی در انتشار اطلاعات در زمان فاجعه در بسیاری از اجتماعات و ارتباطات را به عهده داشت. حجم توییتهای منتشر شده و بازنشر آنها بعد از زلزله ۱۱ مارس ۲۰۱۱ تا زمان ترمیم و استقرار رایانه ها یعنی ۱۷ مارس از سیستم اطلاعرسانی شهر تسوکوبا ۵۹۳ تا بود ( Kaigo, 2012, .(pp. 22-27

همانطور که در بالا گفته شد توییتر و شبکههای اجتماعی نقش مهمی در انتشار اطلاعات مربوط به امنیت و سلامت در میان مردم داشتند. باوجود جریانهای اطلاعاتی مختلفی مه درباره زلزله بزرگ ژاپن ۲۰۱۱ وجود داشت اطمینان از دستیابی مردم به اطلاعات مورد نیازشان مشکل بود؛ بنابراین بعد از وقوع فاجعه بسیاری از محققان Neuro- linguistic ) NLP (programming، مهندسان، نویسندهها و دانشآموزان در سراسر ژاپن بهصورت خود جوش یک کارگروه به نام ANTI NLP تشکیل دادند و تلاش کردند توییتهای منتشر شده در توییتر را بهصورت فرمهای قابل استفاده دسته بندی کنند؛ بنابراین بر روی توییتهای افراد در مناطق آسیب دیده متمرکز شدند. این افراد بیشترین نگرانیشان درباره در امان ماندن خانواده و آشنایانشان از آسیب و خطر بود. .(Neubig & Matsubayashi, 2011, pp. 965-966)