منابع پایگاه داده ها:

یک مدخل یا ورودی برای اطلاعات به دست آمده از خدمات کامپیوتری را همانند دیگر منابع اطلاعات چاپی بنویسید، اما شما باید یک ارجاع به خدمات یا سرویس ، فایل و شماره دسترسی، اضافه نمایید. همانطور که در زیر نشان داده شده است، دیالوگ دارای یک شماره دسترسی بوده و عرضه کننده نیز یک شماره دسترسی ارائه میکند.

1

2

در کارهایتان مدخل را ذکر نمایید. سپس ارقامی را قید نمایید که دیگران بتوانند آنها را ثبت کنند:

النتاک مارسیا، لی برت و شلی: یک نامه جدید. مجله کیتس شلی ۳۳(۱۹۸۴): ۵۰

فایل گفتاری ۷۱، آیتم یا بخشی ۳۸۰۴-۸۴ ۸۴۲۴۸۴۷

فقط چکیده پایان نامه

نفوس، نانسی برگسترم، اثر به زبان آوردن علائم نمادین در بازی های پیش دبستانی در دو نوع محیط بازی

DIA 42(1982): 5058A.            Templeدانشگاه

این شکل رازمانی بکاربرید که از چکیده پایان نامه های بین المللی (DAI) استفاده کرده اید. از شماره صفحه های A و B یا C برای اشاره به رشته های گوناگون استفاده کنید. A: پایان نامه های علوم انسانی ،B پایان نامه های علوم، C پایان نامه های اروپایی.

پایان نامه منتشرشده:

Nykrog. Les Fabliaux: Etude d’histoire Litteraire et de stylistique medievale. Diss. Awrhus u. 1957

Copenhagen: Munksgaord, 1957.

پایان نامه منتشرنشده:

Havens, Nancy Bergstrom

اثر به زبان آوردن علائم نمادین در بچه های پیش دبستاتی در دو نوع محیط بازی۱۹۷۰دانشگاه

DISS Temple.

فیلم:

رابین هود: شاهزاده دزدان. وارنربروس ۱۹۹۱.

اگر تحقیق شما بر روی یک جنبه از فیلم متمرکز شده است، مثلا بازی، کارگردانی یا فیلم نامه نویسی اطلاعات خاصی را اضافه کنید.

کارگردان و تیسی برنارد. محیط نستامونیکا،CA: رسانه های گروهی آموزشی ۱۹۷۱٫ BFA