سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه فرزندی – کارشناس ارشد، هواشناسی کشاورزی
حسین ثنایی نژاد – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
حجت رضائی پژند – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بیژن قهرمانی – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

محاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید. دو الگوی قدیمی- معدل سه ساعت استاندارد ( ۳,۹ و ۱۵ گرینویچ )- والگوی معرفی شده توسط دانشگاه آرگون (مجموع۰/۶۵رطوبت نسبی ساعت ۳ و ۰/۳۵رطوبت نسبی ساعت ۱۵ گرینویچ) مرسوم تراند. هدف این مقاله ارائه الگوهای دقیق تر برای برآورد رطوبت نسبی روزانه از روی رطوبت ساعتهای استاندارد محلی ایران و متغیرهای بارش روزانه، دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در مناطق سواحلی است. ایستگاههای همدید مورد استفاده این ناحیه ۴۱ عدد است که پس از غربال و خوشهبندی (روش افرازی میانه محور) کلیه ایستگاه های همدید ایران ( ۲۸۹ ایستگاه) به دست آمدهاند. هدف ارائه الگوهای خطی (غیرخطی) رطوبت- نسبی روزانه به تفکیک برای ماههای مختلف ( ۱۲ الگو) و سالانه در مناطق ساحلی (خزر، خلیج فارس و دریای عمان) است. طرح نمونه گیری سیستماتیک دوری برای انتخاب نمونه مناسب بهکار رفت. نتیجه ۳۵۰۰ روز داده ساعتی بهعنوان نمونه برای هر ماه پس از غربال بهدست آمد . الگوهای مختلف بر نمونه انتخابی برازش داده شد. آزمونهای مختلف آماری و آسیب شناسی روی الگوها انجام شد و الگوی برتر برای هرماه و سال به دست آمد ( ۱۳ الگو