سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین تقی لو – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا
سیده طیبه غفاری هاشمی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری – دانشجوی زمین شناسی تکتونیک
قیس بدخشان ممتاز – کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک بخش اکتشاف

چکیده:

محدوده مورد بررسی در ۴۰ کیلومتری شمال زنجان و ۱/۵ کیلومتریباختر معدن رشت آباد قرار دارد محدوده مورد مطالعه در بخش باختری زیرپهنه البرز – آذربایجان از پهنه ساختاری ایران مرکزی جای دارد و از تحولات تکتونیکی آن تبعیت کرده است این محدوده از لیتیک توف اسیدی به سین الیگوسنتشکیل شده است گسلهایعمده منطقه روند نزدیک به خاوری – باختری داشته که یکی از مهمترین آنها گسل رشت آباد می باشد گسل یاد شده هرچند در سطح دارای روند یکسان بوده خاوری – باختری ولی شیب های متغیری به دو سوی شمال و جنو ب را از خود نشان میدهد بررسی های انجام شده با استفاده از درزه نگاری و مطالعات صحرایی نزدیک به قائم بودن شیب گسل یاد شده را دلیل رفتار دوگانه آن نشان میدهد. همچنین این بررسی ها مشخص می دارد که گسل رشت آباد دارای شیب عمومی به سوی جنوب می باشد.