سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین ربیعی بابوکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه
احمد ساعتچی – استاد – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق، سنتز کامپوزیت زمینه فلزی در نتیجه ی واکنش جا به جایی بینCuO و Niدر دمای ۱۰۰۰ و رفتاراکسیداسیون آن، در حضور و عدم حضور YSZ به عنوان ماده ی پایه آند های پیل سوختی اکسید جامد مورد بررسی قرارمی گیرد. بدین منظور مخلوط پودری نیکل و اکسید مس طبق نسبت استوکیومتری به قرص های متراکم تبدیل شده و سپس در کوره ی لوله ای و در دمای۱۰۰۰ به مدت ۱۵۰ دقیقه به کامپوزیت هایی حاوی مس و اکسید نیکل تبدیل شدند. هدایت الکتریکی کامپوزیت تولید شده در مقایسه با نیمه هادیNiO در جهت بررسی رفتار اکسیداسیون کامپوزیت بررسی شد. نتایج نشان از افزایش ۱/۵برابری هدایت الکتریکی کامپوزیت نسبت بهNiO می داد. در ادامه، رفتار اکسیداسیون کامپوزیت تولیدی همراه و بدونYSZدر دمای ۸۵۰ به مدت سه ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان از افزایش مقاومت به اکسیداسیون در نمونه های همراه باYSZ بود، این در حالی است که کینیتیک اکسیداسیون در ابتدا به صورت سهمی و سپس خطی بود.