سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه مهریزی ثانی – دانش آموخته دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، تهران، ایران

چکیده:

شاید در دریافت نخست، اساطیر داستان هایی کهن محسوب شوند. اما حقیقت آن است که آنها ماحصل شیوه ای از تفکر حکمی بشری هستند که در قالب روایت و کنش تداوم یافته اند. از آنجا که اساطیر پاسخی به نیازهای هستی شناختی بشر ارائه می دهند در عصر حاضر و با غلبه ی دانش، از طریق انطباق بر ساختارهای ذهنی بشر به حیات خود ادامه می دهند. یکی از جدیدترین حوزه هایی که به واسطه ی قابلیت های خود به محملی برای باززایش اساطیر بدل شده، فناوری اینترنت است. گسترش این شبکه ی فراگیر آن را به محیط زیست نوینی بدل نموده است. طرح مقوله ی کالبد دیجیتال در این زیستگاه جدید و قابلیت های آن در تحقق آرمان های جمعی، محمی برای شکل گیری معانی و مفاهیم اساطیری فراهم ساخته که خردگرایی دانشورانه را به چالش می کشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت های این رسانه در گسترش مفاهیم نوین اساطیری با اتکا به نظریه ی اسطوره معاصر «رولان بارت» و تحلیل اساطیری «لوی استروس» است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و متکی به استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است. نتایج آشکار می سازد که در این فضای نوین واقعیت، آرمانگرایی و توهم به شیوه ی دیرپای اسطوره سازی های کهن درهم آمیخته و موجب تغییر اعتبار بسیاری از مفاهیم شده است. اندیشه آزادی، فرار از ممنوعیت، ناآشکاری، حضور هم زمان، لازمانی و لامکانی، جهان یکپارچه، اکسیر جاودانگی، غلبه بر تنهایی و تملک که آرزوهای برآورده شده در بطن اساطیری بوده اکنون در فضای زنده، تعاملی و قابل تجزبه، سپهر فکری نوینی را شکل داده که به باززایی اساطیر در بطن این شبکه جهانی می پردازد.