سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر کاسی – کارشناس ارشد سازههای آبی از دانشگاه تهران
جواد فرهودی – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه تهران
نرگس راعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازههای آبی دانشگاه تهران

چکیده:

حوضچه های آرامش یکی از ساز ههای متداول برای استهلاک انرژی جریا نهای پرسرعت م یباشند. از میان انواع حوضچ ههای آرامش، حوضچ ههای با شیب کف معکوس به دلیل عملکرد هیدرولیکی مناس بتر از نظر نسبت عمق ثانویه و افت نسبی انرژی، جایگزی نهای مناسبی برای حوضچ ههای کلاسیک م یباشند. برای طراحی این حوضچ هها استخراج روابطی برای پارامترهای مهم جهش نظیر، نسبت عمق ثانویه و افت نسبی انرژی ضروری بوده که بصورت ترکیبی از مبانی تئوری و نتایج آزمایشگاهی حاصل م یگردد. نظر به اینکه با بسط معادله مومنتم برای حجم کنترل انتخابی در جهش هیدرولیکی معکوس، دو مجهول عمق ثانویه و طول جهش در معادله نهایی وجود دارد، لذا یافتن راه حلی که بتوان این معادله را از حالت ضمنی خارج کند ضروری و ارزشمند به نظر میرسد. در پژوهش حاضر، رابطه تئوری صریح برای نسبت عمق ثانویه در حوضچه آرامش با شیب معکوس استخراج و عملکرد آن در برآورد این پارامتر مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور با انجام ٣٠ آزمایش برای شیبهای معکوس صفر، ۲/۳ ، ۴/۱ ، ۵/۶ و ۸ درصد و در دامنه اعداد فرود ۹-۲/۵ دادههای تئوری با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. همچنین جهت بررسی بیشتر معادله تئوری استخراج شده، دادههای آزمایشگاهی تعدادی از محققین (بیرامی و چمنی ۲۰۰۶ ، مک کورکودال و محمد، ۱۹۹۴ ، اوکادا و اکی، ۱۹۵۹ ، پروگینلی و پاگلیارا، ۲۰۰۸ نیز با آن مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد از معادله تئوری استخراج شده با خطای قابل قبولی میتوان جهت برآورد نسبت عمق ثانویه استفاده نمود.