سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمندطرزجان – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حسن قاسمیان – استاد دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، یک مرز فعال جدید برای ناحی هبندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبیCMR)پیشنهاد شده است. در حقیقت، مدل فرم پذیر پیشنهادیECV)شکل توسعه یافته روش مرز فعال هندسی بدون لبهCV) می باشد. به این ترتیب که به منظور افزایش قدرت نفوذCV نواحی داخل و خارج منحنی تا آنجا توسعه داده می شوند که این دو ناحیه دارای یک برهم افتادگی با طول مشخص گردند. سپس، با استفادهاز فرمولبندیCV منحنی تکامل می یابد. ما برای ارزیابیECVدر مقایسه باCV و مرز فعال خودنسبی از دو مجموعه تصاویرCMRمربوط به فازهای انتهای سیستول و دیاستول استفاده نمود هایم. نتایج تجربی بیانگر آن است که پاس خهای روش پیشنهادی بهترین تطبیق را با نتایج ناحیه بندی دستی (مربوط به متخصصین قلب) داشته است