سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
علیرضا بهراد – استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد تهران
حسن قاسمیان – استاد بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین مقاله یک روش کارامد به منظور رهگیری وسایل پرنده در توالیهای ویدئویی حاصل از یک دوربین CCTV رنگی تک چشمی متحرک پیشنهاد شده است هدف ازارائه روش فوق کاهش خطای رهگیری وسایل پرنده می باشد بخصوص در مواقعی که حرکات مانوری و یا تغییر نمود شدید وجود داشته باشد روش پیشنهادی رهگیری براساس تخمین مرزهای خارجی هدف به کمک مدل رنگی استخراجی ناحیه ROI و بهینه سازی مجموعه ای از توابع انرژی جدید تعریف شده برای پیرامون فعال می باشد درا لگوریتم ارائه شده ابتدا نقاط کنترلی پیرامون فعال در اولین تک تصویر با استخراج مرزهای بیرونی ناحیه ROI تعیین گردیده اند سپس در توالی های ویدئویی بعدی توزیع رنگهای متناظر با هدف اشکاسازی می گردند و به کمک توابع انرژی جدیدی که به منظور بهبود ردیابی پیرامون فعال تعریف شدها ند و بهینه سازی انها مرز دقیق تر پیرامون هدف تعیین و رهگیری می گردد برای ارزیابی روش پیشنهادی از یک معیار استاندارد به منظور محاسبه خطای رهگیری استفاده شده است.