سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت
سیدحسین ضیاتبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت
سیدحسین سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
کریم آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

حمل و نقل شهری سیستمی بسیار پیچیده با متغیرهای زیاد است وعوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر آن تاثیر می گذارند.برای درک درست این تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری ها، استفاده از سیستم های بازخوری مبتنی بر شبیه سازی کامپیوتری اجتناب نا پذیر است.در این تحقیق سیستم حمل و نقل شهر تهران و تاثیر آن بر آلودگی هوا، اقتصاد و جمعیت مورد مطالعه قرار می گیرد. پارامترها و متغیرهایتاثیرگذار در مسئله شناسایی شده و حلقه های علت و معلولی طراحی شده است. معادلات و مدل با استفاده از اطلاعات واقعی شهر تهران و نرم افزارVensimکالیبره و اعتبارسنجی شده است که دقت بسیار خوبی را نشان می دهد. با بکارگیری مدل مزبور تاثیر سناریوهای مختلفبرای کاهش آلودگی هوای تهران، ناشی از حمل ونقل، مورد بررسی قرار گرفته است.