سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر براتی – دانشگاه غیرانتفاعی صفاهان

چکیده:

اخیرا مسئله ی شخصی سازی یکی ا زموضوعات پراهمیت آموزش الکترونیک است بطوریکه هدف از آن فراهم کردن مطالب آموزشی مبتنی بر دانش علاقمندیها و دیگر مشخصات یادگیرنده ها استاز طرفی اگر فعالیت های آموزشی به صورت سیار و وابسته به موقعیت یادگیرنده باشند فرصتها و چالشهای جدیدی را متوجه فرایند آموزش الکترونیکی شخصی شده و موقعیت بنیان مبتنی بر موقعیت می کند یکپارچگی فرایند شخصی سازی موقعیت شناسی و حتی متن بینی Context-awareness بشدت می تواند کارایی آموزش الکترونیکی را بهبود دهد دراین مقاله ما فرایندشخصی سازی را برای آموزش الکترونیک موقعیت بنیان معرفی می کنیم و به بحث د رمورد تکنیکهای شخصی سازی با توجه به مدل متن آموزش یادگیری و مسائل مرتبط با آن می پردازیم. مسائل و موضوعات مرتبط با موقعیت یابی و سرویسهای اطلاعاتی موقعیت بنیان بخش دیگری است که از منظر این مقاله می گذرد همچنین یک مدل مفهومی از یک سیستم آموزش الکترونیک موقعیت بنیان شخصی شده ارایهگردیده است که شامل دو بخش است واحد گزینش و پیشنهاد و واحد ارایه ی شخصی شده هریک از این بخشها و زیربخشهای ان نیز مطالعه و بررسی شده است.