سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی شیرین فر – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن حاله – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحقیقات بسیاری در زمینه تولید سلولی در سالیان اخیر انجام شده است. هدف از این تحقیقات، مدلسازی مساله تولید سلولی به منظور نزدیکتر شدن شرایط مدلسازی، به شرایط واقعی تولید میباشد. به جهت مدلسازی، هریک از مقالات بخشی از هزینههایتولیدی را در نظر میگیرند. اما در تعداد کمی از این مقالات ، شرایط ماشین در حین فرایند تولیدی در نظر گرفته شده است در حقیقت ماشینهای با بهرووری پایینتر در فرایند تولید، بروی عملکرد کلی سیستم تاثیر گذار خواهند بود. بنابراین در نظر گرفتن این شرایط بهواقعیتر کردن مدلسازی برای مساله تولید سلولی منجر میشود. در این مقاله تلاش شده است یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی با در نظر گرفتن هزینههایی مانند، هزینه حرکت های درون سلولی و بین سلولی، هزینه جریمه برای ماشینهایی با بهرووری پایین تر و هزینه راه اندازی در نظر گرفته شود. نتایج نیز با استفاده از نرم افزارLINGO8محاسبه و نشان داده شده است.