سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین علیرضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
زینب شهرآئینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا؛
محسن باقری – استادیار، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد؛

چکیده:

مسأله زمانبندی دانشگاهی به صورت فرآیند تخصیص یک تعداد رویداد همچون سخنرانیها، جلسات و… به یک تعداد محدود بازهزمانی )و کلاس( در ارتباط با یک سری محدودیتها تعریف میشود. در این مقاله یک مدل برنامهریزی عدد صحیح بامتغیرهای صفر یک برای حل مسأله زمانبندی ترم دانشگاهی ارائه شده است. این مدل قوانین آموزشی برخی دانشگاهها را در – نظر میگیرد که در آنها بعضی از کلاسها به صورت هفته در میان برگزار میشود. در این مدل سعی شده است علاوه بر موسسهو اساتید تمایلات دانشجویان را نیز در نظر بگیرد. تابع هدف خطی این مدل سعی دارد علاوه بر رعایت قوانین آموزشی و ارائهیک جدول زمانبندی موجه، تمایلات موسسه، اساتید و دانشجویان را تا حد ممکن برآورده سازد. در نهایت به منظور اعتبارسنجی مدل، برای گروه مهندسی صنایع دانشگاه سجاد پیادهسازی شدهاست