سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی پاکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

اگر Dو F خانواده ای از مجموعه های کراندار در Rd باشند.(فرمول در متن مقاله).ما می خواهیم این مفهوم را توصیف کنیم که D تقریبا F را می پوشاند و ما نشان می دهیم که سپس یک مجموعه فشرده X و D را می پوشاند.باید همچنین F را بپوشاند.بعنوان یک کاربرد ما نشان می دهیم در مبحثی از مشکلات پیچ حلزونی موزر.(Moser s worm problems)،یک مجموعه فشرده در Rd که شامل یک نسخه همنهشتی از هر کمان یکه چند ضلعی ساده است،یک پوششی برای خانواده ای از همه کمان های یکه است.