سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین باغبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سید محمدعلی ریاضی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سید عبدالهادی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله یک فیلتر دو مجذوری حالت جریانی جدید با استفاده از سه تقویت کننده ترارسانشی (OTA) با خروجی های جریان چندگانه و یک تقویت کننده ترارسانشی (OTA) با خروجی جریان یگانه به همراه دو خازن زمین شده پیشنهاد شده است. مدار پیشنهادی می تواند به طور همزمان پاسخ های مرتبه دوم مختلف اعم از بالاگذر (HP)، میان گذر (BP)، پایین گذر (LP)؛ ناگذر (BR) و تمام گذر (AP) را در پنج خروجی مختلف با یک ساختار مشابه ایجاد نماید. پارامترهای Q و (۰)w فیلتر، بوسیله بهره ترارسانایی (Gm) تقویت کننده های ترار سانشی (OTA) و مقادیر خازن ه ای زمین شده مستقل از هم، بصورت الکترونیکی می توانند قابل تنظیم باشند. حساسیت های فعال و غیر فعال پارامترهای مدار پایین هستند. شبیه سازی با نرم افزار H-Spice نتایج تحلیل تئوری را تأئید می نماید.