سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا معظمی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
رضا عزمی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده:

در این مقاله روشی توزیعشده برای انجام ریزپرداخت الکترونیکی در شبکههای نظیر به نظیر ساختاریافته ارائه شده است. از آنجا که این نوع شبکهها معمولا ازDHTاستفاده میکنند، روش ما نیز ازDHTبهره میبرد. یکی از نیازهای امنیتی مهم در ریزپرداخت الکترونیکی، قابلیت تشخیصخرج دوباره سکه است. نودی که سکه خود را به نود دیگر میدهد ممکن است این سکه را به نودهای دیگر هم بدهد، بنابراین لازم است مالکآخر یا مالک اصلی سکه مشخصباشد. در روشپیشنهادی، مالکان هر سکه با استفاده از معماری لایهای حفظ میشوند و پسازd بار انتقال سکه، مالکان سکه به عنوان یکی از دادههایDHTتوسط نودهای مسئول سکه ذخیره میشوند و پس از آن، لایهها از سکه برداشته میشودنودهای مسئول هر سکه با استفاده از الگوریتم مسیریابیDHTیافته میشوند. در انتها، مقدار بهینهd با استفاده از شبیهسازی بدستآمده است و کارایی روش پیشنهادی با روشهای مشابه مقایسه شده است. همچنین، طرح از نظر امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفته است