سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدجواد ارشادی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
سیدتقی اخوان نیاکی –
سیدغلامرضا جلالی نائینی –

چکیده:

طراحی اقتصادی – آماری نمودارهای کنترل چندمتغیره تعیین پارامترهای این نمودارها به گونه ای است که ( هزینه های استقرار و پیاد هسازی آنها را کمینه کند در حالی که نمودارهای حاصل معیارهای آماری (خطاهای نوع ۱ و ۲مناسبی داشته باشند. یکی از راههای مدل سازی هزین ههای استقرار و پیاده سازی (طراحی اقتصادی) نمودارها تابع هزینه لورنزن و وانس است. از آنجا که نمودارهای کنترلی حاصل از طراحی اقتصادی معمولاً معیارهای آماری مناسبی ندارند،خطاهای نوع ۱ و ۲ به شکل محدودیت های آماری به مدلهای اقتصادی اضافه می شوند تا یک مدل اقتصادی – آماری به دستآید. در این مقاله طراحی اقتصادی – آماری یک نمودار چندمتغیره میانگین متحرک موزون نمایی مطرح است که در آن برای تخمین معیارهای آماری از زنجیره مارکوف استفاده شده است. ضمنا از روش فراابتکاری سیستم کلونی مورچگان برای حلاستفاده شده است. نتایج طراحی اقتصادی – آماری مدل مذکور نشان می دهد که به کمک افزودن محدودیت های آماری مناسب به مدل اقتصادی، نمودار کنترلی را می توان به گونه ای طراحی کرد که بدون افزایش مقدار زیادی در هزینه، خطاهای نوع ۱ و ۲ مناسب به دست آید. همچنین نتایج پیاد هسازی روش سیستم کلونی مورچگان نشان می دهد که این الگوریتم در تعدادی تکرار مناسب به مقدار بهینه همگرا می شود