سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد مدرسی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
میترا ایمانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهدی فلاح – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بارهای غیرخطی و صنعتی در شبکه های توزیع باعث ایجاد هارمونیک در شبکه های توزیع میشود که برای حذف اثرات این هارمونیکها روشهای متنوعی پیشنهاد شده است. فیلترهای اکتیو قدرت ازجمله رایجترین وپرکاربردترین ابزارها جهت حذف هارمونیکها محسوب میشوند. الگوریتمهای مختلفی برای تولید جریان مرجع در فیلترهای مذکور پیشهاد شده است. روش تئوری توان متوسط به عنوان یکی از این الگوریتمها، با فرضسینوسی بودن منبع ولتاژ قادر به جبرانسازی جریان بار است ولی در صورت هارمونیکی شدن ولتاژ منبع نمی – تواند عمل جبرانسازی را انجام دهد. در این مقاله روش تئوری توان متوسط یک بار با استفاده ازPLLتکفاز مبتنی برSOGIو بار دیگر با تبدیل موجک زمان واقعی طوری اصلاح میشود که جبرانسازی جریان بار، در صورت هارمونیکی شدن منبع ولتاژ نیز انجام شود. برای بررسی روش پیشنهادی، یک سیستم قدرت تکفاز درمحیط نرم افزارMATLAB شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده، با نتایج حاصل از جبرانسازی به روشFFT مقایسه شده است.