سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن مهدیپور – دانشجوی مقطع دکترا – مهندسی شیمی، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانش
احمد محب – استادیار- مهندسی شیمی، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندس
شاپور رودپیما – استادیار- مهندسی شیمی؛اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندس

چکیده:

نف تسوختی حاصل از کراک ینگ تولیدی در واحدهای الفین مجتمعهای پتروشیمی، محصولی جانبی وکم ارزش بوده و حاو ی مقاد یر قا بل توجه ی از ماده نفتال ین م یباشد. این نف تسوختی دارای نقطه جوش بسیار بالا بوده و اکثر مواد تشکیل دهنده آن مواد آرومات یکی است . هدف از ا ین تحق یق تول ید نفتال ین با حداکثر خلوص و بازیابی از این نف تسوختی م یباشد. به هم ین منظور از نفت سوختی حاصل از کراکینگ مجتمع پتروشیم ی تبریز بعنوان خوراک استفاده شد که درآن نفتالین عمده ترین ترک یب فرار است. در ابتدا نف تسوختی تحت فرایند تقطیر با بخارآب قرار م یگیر د تا با کاهش نقطه جوش، ترک یبات فرار از جمله نفتال ین توسط بخارآب جدا شوند . از آنجایی که حلالیت مواد آروماتیکی با آب بس یار ناچیز است، محصول بدست آمده بصورت دولا یه کاملا م جزای آب و مواد آرومات یکی شکل م یگیرد. برای افزایش خلوص نفتالین در فاز آ روماتیکی بدست آمده ، از فرایند استخراج با حلال استفاده م یش ود. خلوص نها یی نفتال ین در شرا یط مختلف آزمایش بین ۹۷ تا ۹۹ درصد و بازیابی نفتالین از خوراک اولیه بین ۹۵ تا ۹۶ درصد بود.