سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لعیا جمشیدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
علی اصغر علمدار یزدی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت اندازه گیری شکل پذیری پارچه ارائه شده است. برای این منظور ۳۱ نمونه پارچه سبک وزن تاری – پودی با بافت تافته انتخاب شد. با اندازه گیری مقاومت خمشی پارچه و میزان پرس پذیری درون صفحه ای آن، شکل پذیری پارچه ها محاسبه گردید و نتایج به عنوان پایه منظور شد. از سوی دیگر، نمونه های فوق تحت روش اعمال بار متمرکز نیز آزمایش شد. ضریب همبستگی بین پارامترهای گرفته شده از منحنی نیرو- ازدیاد طول حاصل از روش اعمال بار متمرکز با ارقام شکل پذیری محاسبه شده بیانگر قابلیت روش اعمال بار متمرکز برای نشان دادن شکل پذیری پارچه هاست. در این بررسی شیب اولیه منحنی اعمال بار متمرکز به عنوان پارامترکمی برای ارزیابی شکل پذیری پارچه های تاری – پودی سبک وزن معرفی گردیده است.