سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود دانشورفرزانگان – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین سعیدی –
مهدی مهدوی –

چکیده:

درروش زمان بندی راندرابین دراثر تمایز وزن محاورات گوناگون هجمه ترافیک خروجی افزایش می یابد افزایش هجمه نیز موجب افزایش یافتن حداکثر تاخیر انتها به انتهای بسته ها درشبکه با احتمال دورریز شدن بسته ها به دلیل سرریز شدن بافر سوئیچ خواهد شد دربرخی از روشهای زمان بندی روش راندرابین به گونه ای تغییر داده شده است که میزان هجمه درترافیک خروجی کاهش داده شود دراین مقاله پس ازمرور برروشهای مذکور یک روش زمان بندی جدید ارایه خواهد شد این روش جدید که از جمله روشهای زمان بندی گروهی محسوب میگردد میزان هجمه ترافیک خروجی را کاهش میدهد با توجه به اینکه زمان بندی پیشنهادی روشی را توسعه میدهد که قبلا درساختار یکسوئیچ مورد استفاده قرارگرفته است مزیت مهم این روش امکان پیاده سازی آن درساختار سوئیچ می باشد که بخش مهم یک مسیریاب محسوب می گردد.