سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید جلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسن ختن لو – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

کاوشگرهای متمرکز معنایی اولویت کاوش صفحات را با استفاده از شباهتمعنایی صفحه وب با موضوع کاوش محاسبه نمایند که این شباهت با استفاده از هستی شناسی تعریف می شود هستی شناسی یک رهیافت جدیداست که به عنوان محور اصلی تغییر از وب کنونی به وب جدید که وب معنایی نیز خوانده می شود نقش ایفا می کندمساله اساسی درمورد کاوشگرهای متمرکز یافتن تابع محاسبه ارتباط مناسب است تاب راساس آن کاوشگر بتواند میزان شباهت بین موضوع و اسنادوب را به نحو مناسبی تخمین بزند دراین مقاله روش جدیدی را برای وزن دهی مفاهیم مرتبط با موضوع پیشنهاد می دهیم تا به عنوان یک جز کلیدی درمعماری کاوشگرهای معنایی برای محاسبه ارتباط صفحه وب با موضوع مورد استفاده قرارگیرد. برای محاسبه ارتباط صفحه با موضوع مفاهیم مرتبط با موضوع با استفاده از گراف هستی شناسی بازیابی شده و به کمک سیستم استنتاج فازی پیشنهادی وزن آنها محاسبه می شود نتایج نشان میدهد که رویکرد پیشنهادی کارایی بهتری را در مقایسه با جستجوی ردیفی و اول بهترین ارایه میدهد.