سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار گروه عمران دانشگاه کردستان
سیدافشین قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه کردستان

چکیده:

سازههای معمولی در برابر انفجارها به شدت آسیب پذیر هستند. زیرا بارگذاریای که تحت آن سازه طراحی و ساخته شده است اغلب کمتر ازنیرویی است که تحت اثر انفجار به سازه وارد میشود. بنابراین لازم است که برای طراحی سازهها در برابر بار ناشی از انفجار، بارگذاری دیگری نیز بر روی سازه اعمال شود. از آنجا که مدلسازی و تحلیل دینامیکی غیرخطی قابهای چند درجه آزادی تحت بارگذاری انفجاری دارای پیچیدگیهای خاصی بوده و مستلزم صرف زمان نسبتاً زیادی میباشد، در این تحقیق سعی شده است یک روش ساده و در عین حال کارا و موثر جهت تحلیل غیرخطی سازه تحت اثر این نوع بارگذاری ارائه شود. به این منظور ابتدا روابط و گرافهایی جهت شبیهسازی رفتار غیر خطی قابهای چند درجه آزادی بر اساس نتایج حاصل از روش بار افزون، استخراج میشود. جهت نشان دادن دقت روش، یک قاب تحت بارگذاری انفجاری مدلسازی شده و نتایج حاصل از روش پیشنهادی، با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی مقایسه میشوند. نتایج حاصله نشان میدهد که روش پیشنهادی تحقیق علاوه بر ساده بودن، میتواند پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه تحت بارگذاری انفجار را با دقت مطلوبی تخمین زند.