سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی تفرش
مجتبی پیشوایی – استادیاردانشگاه صنعتی تفرش
گئورگ قره پتیان – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله یک روش کنترلی جدید را برای بهبود دهنده فعال . روش جدید توان و با استفاده از PLL1سه فاز ارائه می دهد است و مشابه روش [i ] مبتنی بر نظریه اجزای متعامد جریان فوریه از ضرب داخلی سیگنالهای جریان در سیگنالهایی سینوسی اما هم فاز با مؤلفه اصلی ولتاژ برای بدست آوردن مؤلفه اکتیو آن استفاده می کند. به این ترتیب هارمو نیکها، توالی منفی و توان راکتیو به صورت یکجا جبران می شوند. در عین حال از غیرایده آل شدن ولتاژ منبع تحت تأثیر قرار نم ی گیرد. باشبی هسازی این روش در نر م افزار ،MATLAB/SIMULINK،صحت عملکرد آن در شرایط مختلف بار و منبع اثبات شده است.