سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق تهران، ای
مجتبی خدرزاده – دانشیار دانشکده برق دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق تهران، ایران

چکیده:

در طرح های حفاظت دیجیتال ، فیلتر دیجیتال نقش بسیار مهمی را در تخمین فازور ایفا می کند . روش تبدیل فوری ه متداولترین ف یلتر دیجیتال برای تخمین ، گسسته ((DFT) فازرو می باشد. در هنگام بروز خطا ، معمولاً شکل موج جریان میرا شونده میباشد؛ که وجود این خطا، مشتمل بر مؤلفهDC رادر تخمین فازور اصلی موج مؤلفه،عملکرد روشDFT مختل می کند. در این مقاله با بکار گیری تکنیک ش بکههای خطای حاصل از مولفه D C،عصبی مصنوعی ANN حذف میگردد. ورودیهای شبکه میراشونده در روشDFT عصبی، نمونه های اندازه گیری شده موج در طول یک پریود میباشند. برای اینکه شبکه عصبی بتواند خطای محاسبه فازور میراشونده را تشخیص دهد و اصلی به واسطه مولفهDC نیز حذف کند ، فازور تخمین زده شده توسط روشDFT بعنوان ورودی شبکه عصبی انتخاب می گردد . روش شبکه عصبی مبتنی بر تبدیل فوریه گسسته(ANN-DFT) به منظورمیرا تخمین دامنه مولفه اصلی موج جریان دارای مولفهDC شونده، بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این روش جدید در مقایسه با سایر روش ها، عملکرد مناسب این روش را نشان میدهد.