سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیرا
داریوش زارع – دانشجوی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مهرداد نیاکوثری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
شیددخت جوادی – استادیار بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه استفاده از خشک کن های پاششی در صنایع غذایی امری بدیهی است . تلاش محققین در حال حاضر معطوف به فراهم کردن شرایطی بهینه با هدف افزایش بازدهی آنها می باشد. دراین تحقیق از یک خشک کن پاششی آزمایشگاهی برای خشک کردن پاب نارنج در سه سطح دمایی ۱۳۰ و ۱۵۰ و۱۷۰ درجه سیلسیوس، دبی هوای ورودی در سه سطح ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت و از مالتودکسترین به عنوان ماده خشک کن و استفاده از خنک کننده بدنه سلیکون مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات اندازه گیری شده شامل: محتوای رطوبت ، اندازه ذرات ، دانسیته توده و ضربه ای، دانسیته ذره، تخلخل، قابلت جریان، چسبندگی، شاخص حل نشدن، زاویه استقرار ویتامین ث بود. نتایج نشان دادند که بدون مواد کمک خشک کن، هیچ گونه پودری تولید نمی شود. شرایط بهینه برای خشک کردن آب نارنج درحالت استفاده از مالتودکسترین به عنوان ماده کمک خشک کن، دمای هوای ۱۵۰ درجه سلسیوس و دبی هوای ۴۵۰ متر مکعب بر ساعت به دست آمد. بهره گیری از فن خنک کننده بدنه سیلکون تاثیر معنا داری بر عملکرد معنا داری بر عملکرد داشته و منجر به کاهش مصرف مالتودکسترین و بهبود کلیه خصوصیات ذکر شده گردید.