سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر داننده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
هیرش سیدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
ابراهیم بابایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش ترکیبی غیرفعال برای تشخیص پدیده جزیرهای شدن در سیستمهای توزیع دارای منابع تولید پراکندهDG) ارائه شده است. در این روش از ترکیب دو پارامتر نرخ تغییرات ولتاژ و اعوجاج هارمونیکی کل جریان برای تشخیص شرایط جزیرهای استفاده شده است، بطوریکه روش پیشنهادی ناحیه غیرقابل تشخیص سیستمNDZ) را درمقایسه با روش های قبلی به شدت کاهش داده است. همچنین الگوریتم پیشنهادی به ازای شرایط متعدد و تغییرات در بار و نیز در شرایط کلیدزنی و بروز خطا (متقارن و نامتقارن) در شبکه بدرستی این شرایط را، از شرایط جزیرهای تشخیص دادهو عمل می کند. نتایج شبیه سازی در نرم افزارMATLAB/Simulink حاکی از عملکرد مناسب روش پیشنهادی می باشد