سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعبدالحمید اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
داود بخشش – دانشگاه بجنورد ، دانشکده علوم پایه

چکیده:

هر چند که ت وابع فوق آشوب ۱ به دلیل پیچیدگی و بزرگ بودن فضای کلید آنها نسبت به د یگر توابع آشوب ، مقاومت بیشتری درمقابل حملات هکرها دارند اما الگور یتم ها یی که تنها از توابع فوق ک یاس بر ای رمزنگاری تصویر استفاده میکنند از مقاومت کاف ی در برابر حملات برخوردار نیستند. در این مقاله یک روش جدید جهت رمز کردن تصاویر بر پایه توابع فوق آشوب و عملگر ترکیب ارائه شده است . در این روش ما از قابلیتهای توابع فوق آشوب که شامل حساسیت به مقادیر اولیه ، رفتار شبه تصادفی و غیر تناوبی بودن تابع می باشد ، بهره می گیریم . همچنین استفاده از عمل گر ترک یب در ترک یب کردن مقدار پیکسل ها باعث افزایش قدرت الگوریتم در برابر حمله کننده ها ۲ می شود . روش ترک یبی در برابر بس یاری از الگور یتمهای حمله کننده از قدرت و امن ی ت کاف ی برخوردار است . علاوه بر این به جهت افزا یش امن یت، رمزگذاری تصویر به صورت برداری انجام می شود و ابعاد تصویر نیز به همراه مقادیر پیکسلها رمزگذاری می شود. بیشترین نسبت تفاوت PSNR بین تصویر رمز شده و تصویر اولیه ۱۱ است این عدد نشان می دهد که تصویررمز شده به اندازه کافی با تصویر اولیه متفاوت است.