سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صن
مهدی دهقان – دکترا، عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانش

چکیده:

در بسیاری از کاربردهای بلادرنگ و بحرانی نظیر آنچه در سیستم های ماهوار ه ای اجرا م ی شود، قابلیت اطمینان، مصرف توان و مدت زمان اجرا جزء مهمترین پ ارامترها بشما ر رفته و باید در فاز طراحی به دقت در نظر گرفته شوند . به هرحال معمولاً این پارامترها به تنهایی مور د توجه قرار م ی گیرند در حالی که آنها بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. در این مقاله به بررسی تأثیر میزان تحمل پذیری خطا مبتنی بر روش واقعه نگاری بر روی پ ارامترهای مصرف توان و زمان اجرا پرداخته شده است . ب ه این منظور، تأثیر روش معمولی واقعه نگاری نامتغیر با زمان بر میزان مصرف توان و زمان اجرا بررسی شده است. سپس یک روش واقعه نگاری متغیر با زمان که در آن مصرف توان و قابلیت اطمینان به صورت همزمان مور د توجه قرا ر م ی گیرند، پیشنهاد شده اس ت. بعلاوه تأثیر هر یک از این دو روش بر میزان پاسخگویی به پیامهای دریافتی نیز ارزیابی شده اس ت. نتایج آزمایشات نشان می دهد که روش واقعه نگاری متغیر با زمان نسبت به روش قبلی، در برخورد همزمان با مصرف توان، زمان اجرا و تحمل پذیری خطا کارآمدتر عمل م یکند.