سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا لوافیان – دانشکده علومریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیبه صادقی –

چکیده:

دراین مقاله، هدف یافتن ضرایب تابع هدف یک برنامه ریزی خطی که در آن ضرایب قیود و منابع، اعدادفازی مثلثی مقدار بهین مسأله باشد. برای این کار ابتدا برنام ه ریزی خطی z* هستند، می باشد، به گونه ای که عدد از پیش تعیین شدهفازی را به یک برنامه ریزی خطی معمولی تبدیل کرده و مسأله معکوس موردنظر را به یک برنامه ریزی دوسطحی تبدیل می کنیم، سپس یک تابع جریمه دقیق برای حل مسأله دوسطحی تعریف کرده و با استفاده از الگوریتم خاصی مسأله را حل کرده و ضرایب بهین تابع هدف و جواب بهین مسأله را به دست می آوریم