سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محبوبه کهوند – دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

چکیده:

در شبکه های رادیوی شناختی کاربران ثانویه بهطور موقت حق استفاده و بهرهگیری از طیف را دارند. بنابراین زمانی که یک کاربر مجاز (کاربر اولیه) نیاز به طیف پیدا میکند، کاربر ثانویه باید ارتباط خود را متوقف ساخته، طیف را رها کرده ودر صورت امکان به کانال در دسترس دیگری برود. این فرآیند سربار زیادی برای کاربران ثانویه به دنبال دارد. این سربار شامل مدت زمان لازم برای حسکردن طیف و یافتن کانال جدید، تأخیر برقراری ارتباط مجدد بین کاربران ثانویهفرستنده/ گیرنده و از بین رفتن تعدادی از بستهها است. برای کاهش این سربار لازم است تعداد دفعات قطع شدن ارتباطرا تا حد امکان کاهش دهیم. به این منظور کاربران ثانویه باید کانال را به گونهای انتخاب کنند که اولاً کانال انتخاب شده با احتمال بالایی در دسترس باشد(در اختیار هیچ کاربر اولیهای نباشد) و ثانیاً این کانال مدت زمان بیشتری در اختیار آنهاباشد تا احتمال وقوع وقفه مجدد کاهش یابد. در این مقاله یک روش تخصیص باند کارا برای شبکههای رادیوی شناختی مطرح میشود. از یک مدل شبکه صفبندی M/G/1اولویتی با قابلیت از سرگیری قبضهای برای مشخص کردن نحوه استفاده از طیف کاربران اولیه و ثانویه استفاده شده است. آنگاه بر اساس این مدل یک مقدار ارزش برای هر کانال محاسبه میشود تا کاربر ثانویه در صورت وقوع وقفه،کانالی با بیشترین ارزش را انتخاب کند. در این طرح ارزش منتسب به هر کانال بستگی به احتمال بیکار بودن کانال و میانگین مدت زمان انتظار در صف آن کانال دارد. روش پیشنهادی با یک روش تخصیص باند مبتنی بر مدل شبکه صف-بندیPRP M/G/1 دیگر مقایسه شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که طرح پیشنهادی با حفظ نرخ تحویل داده، زمان سرویس را در ترافیکهای سنگین تر کاهش داده و از نظر دفعات قطع شدن ارتباط، کاهش چشمگیری نسبت به طرح مورد مقایسه دارد