سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدداود حسینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مساله برنامه ریزی توزیع درشبکه انبارداری عبوری موقت توسعه داده میشود که دران تامین کنندگان میتوانند محمولههای خود را از دو طریق دو سیستم حمل مستقیم و یا حمل به واسطه انبارهای عبوری موقت به عنوان مراکز ادغامی که انبار کالا درآنها مجاز نیست با استفاده ازتراکهایی با ظرفیت یکسان به سمت مشتریان خود ارسال نمایند هدف مدل آن استکه با مسیریابی درست وسایل نقلیه منجر به حداقل کردن هزینه های حمل و نقل درکل شبکه گردد بدین منظور و با توجه به ماهیت NP-HARD بودن مدل مساله یک رویکرد حل ابتکاری مبتنی برالگوریتم شبیه سازی تبریدبرای حل مساله طراحی گردید که با حل تعدادزیادی نمونه مساله و مقایسه با خروجی های الگوریتم انشعاب و تحدید نشانداده می شود این رویکرد حل قادر است تا درمدت زمان کوتاهی به جوابهای با کیفیت و قابل قبولی دست یابد.