سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارسلان نجفی – کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند
محسن فرشاد – استادیار دانشگاه بیرجند
حمید فلقی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

به مدارآوردن نیروگاهها یکی از مسائل مهم در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت است و از آنجا که محدودیتها و پارامترهای زیادی در آن مطرح است از پیچیدگی بالایی برخوردار است. در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات با ضرایب شتاب متغیر برای حل مسألهی به مدار آوردن نیروگاهها ارائه شده است. این الگوریتم با تغییر ضرایب شتاب از همگرایی سریع الگوریتم جلوگیری کرده و باعث همگرایی به سمت جواب بهینه میشود. همچنین در روش پیشنهادی از کدبندی عدد صحیح (برای برآوری محدودیتهای حداقل زمان کار/ توقف) و کدبندی باینری (برای برآوری قید ذخیرهی چرخان) استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی در حل شبیهسازی در یک سیستم نمونه صورت گرفته و ،UC مسأله نتایج آن با سایر روشهای مطرح موجود مقایسه شده است این نتایج بیانگر برتری محسوس روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها میباشند.